FANDOM


Vô hiệu hóa sức mạnh Vô hiệu hoá sức mạnh

Tác dụng : Vô hiệu hoá chiêu thức tăng sức mạnh của đối phương.
Yêu cầu : Kỹ năng Máu rồng tối thiểu đạt cấp 3.
Kỹ năng tối đa : 20

Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực -33, tỉ lệ thành công 24%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 2 : Nội lực -33, tỉ lệ thành công 28%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 3 : Nội lực -31, tỉ lệ thành công 32%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 4 : Nội lực -29, tỉ lệ thành công 36%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 5 : Nội lực -27, tỉ lệ thành công 40%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 6 : Nội lực -25, tỉ lệ thành công 44%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 7 : Nội lực -23, tỉ lệ thành công 48%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 8 : Nội lực -21, tỉ lệ thành công 52%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 9 : Nội lực -21, tỉ lệ thành công 52%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 10 : Nội lực -17, tỉ lệ thành công 60%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 11 : Nội lực -16, tỉ lệ thành công 64%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 12 : Nội lực -15, tỉ lệ thành công 68%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 13 : Nội lực -14, tỉ lệ thành công 72%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 14 : Nội lực -13, tỉ lệ thành công 76%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 15 : Nội lực -12, tỉ lệ thành công 80%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 16 : Nội lực -11, tỉ lệ thành công 84%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 17 : Nội lực -10, tỉ lệ thành công 88%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 18 : Nội lực -9, tỉ lệ thành công 92%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 19 : Nội lực -8, tỉ lệ thành công 96%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.
 • Cấp 20 : Nội lực -7, tỉ lệ thành công 100%, vô hiệu hoá chiêu tăng sức mạnh của đối phương.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên