FANDOM


Vô tận Vô tận


Tác dụng : Cho phép nhân vật hút năng lượng pháp thuật từ những nguồn xung quanh khu vực và dùng nó trong một thời gian để thay thế cho nội lực của nhân vật.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : 11 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 2 : 12 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 3 : 13 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 4 : 14 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 5 : 15 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 6 : 16 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 7 : 17 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 8 : 18 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 9 : 19 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 10 : 20 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 11 : 21 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 12 : 22 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 13 : 23 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 14 : 24 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 15 : 25 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 16 : 26 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 17 : 27 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 18 : 28 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 19 : 29 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 20 : 30 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 21 : 31 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 22 : 32 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 23 : 33 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 24 : 34 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 25 : 35 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 26 : 36 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 27 : 37 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 28 : 38 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 29 : 39 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.
 • Cấp 30 : 40 giây sử dụng kỹ năng mà không tốn nội lưc, thời gian chờ : 10 phút.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên