FANDOM


Vũ điệu đau đớn - Vũ điệu đau đớn


Tác dụng : Nhấn phím tấn công 3 lần để thi triển một chuỗi 3 đòn tấn công, sát thương tối đa 6 quái vật.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 11. Tấn công cơ bản : 22. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 11. Tấn công cơ bản : 24. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 26. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 28. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 13. Tấn công cơ bản : 30. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 13. Tấn công cơ bản : 32. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 34. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 36. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 15. Tấn công cơ bản : 38. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 15. Tấn công cơ bản : 40. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 42. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 44. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 17. Tấn công cơ bản : 46. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 17. Tấn công cơ bản : 48. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 50. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 52. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 19. Tấn công cơ bản : 54. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 19. Tấn công cơ bản : 56. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 58. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 60. Mức tinh thông 60 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên