FANDOM


Vũ điệu hủy diệt - Vũ điệu hủy diệt


Tác dụng : Nhấn phím tấn công 4 lần để thi triển một chuỗi 4 đòn tấn công, sát thương tối đa 6 quái vật.
Yêu cầu : Kỹ năng Vũ điệu đau đớn phải được hoàn thiện ( Cấp 20 ).
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


Quad blow demonstration


 • Cấp 1 : Tiêu hao thêm 2 nội lực. Tấn công cơ bản : 85, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 2 : Tiêu hao thêm 2 nội lực. Tấn công cơ bản : 90, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 3 : Tiêu hao thêm 2 nội lực. Tấn công cơ bản : 95, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 4 : Tiêu hao thêm 2 nội lực. Tấn công cơ bản : 100, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 5 : Tiêu hao thêm 2 nội lực. Tấn công cơ bản : 105, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 6 : Tiêu hao thêm 4 nội lực. Tấn công cơ bản : 110, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 7 : Tiêu hao thêm 4 nội lực. Tấn công cơ bản : 115, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 8 : Tiêu hao thêm 4 nội lực. Tấn công cơ bản : 120, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 9 : Tiêu hao thêm 4 nội lực. Tấn công cơ bản : 125, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 10 : Tiêu hao thêm 4 nội lực. Tấn công cơ bản : 130, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 11 : Tiêu hao thêm 6 nội lực. Tấn công cơ bản : 135, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 12 : Tiêu hao thêm 6 nội lực. Tấn công cơ bản : 140, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 13 : Tiêu hao thêm 6 nội lực. Tấn công cơ bản : 145, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 14 : Tiêu hao thêm 6 nội lực. Tấn công cơ bản : 150, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 15 : Tiêu hao thêm 6 nội lực. Tấn công cơ bản : 155, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 16 : Tiêu hao thêm 8 nội lực. Tấn công cơ bản : 160, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 17 : Tiêu hao thêm 8 nội lực. Tấn công cơ bản : 165, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 18 : Tiêu hao thêm 8 nội lực. Tấn công cơ bản : 170, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 19 : Tiêu hao thêm 8 nội lực. Tấn công cơ bản : 175, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 20 : Tiêu hao thêm 8 nội lực. Tấn công cơ bản : 180, mức tinh thông 60 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên