FANDOM


Vận khí Vận khí


Tác dụng : Vận khí để tăng lực tấn công pháp thuật cho tất cả thành viên trong nhóm ở xung quanh.
Yêu cầu : Kỹ năng Hút nội lực tối thiểu đạt cấp 3.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 10. Tấn công phép thuật + 1 trong 10 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 10. Tấn công phép thuật + 2 trong 20 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 10. Tấn công phép thuật + 3 trong 30 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 10. Tấn công phép thuật + 4 trong 40 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 10. Tấn công phép thuật + 5 trong 50 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 10. Tấn công phép thuật + 6 trong 60 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 10. Tấn công phép thuật + 7 trong 70 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 10. Tấn công phép thuật + 8 trong 80 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 10. Tấn công phép thuật + 9 trong 90 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 10. Tấn công phép thuật + 10 trong 100 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 20. Tấn công phép thuật + 11 trong 110 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 20. Tấn công phép thuật + 12 trong 120 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 20. Tấn công phép thuật + 13 trong 130 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 20. Tấn công phép thuật + 14 trong 140 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 20. Tấn công phép thuật + 15 trong 150 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 20. Tấn công phép thuật + 16 trong 160 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 20. Tấn công phép thuật + 17 trong 170 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 20. Tấn công phép thuật + 18 trong 180 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 20. Tấn công phép thuật + 19 trong 190 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 20. Tấn công phép thuật + 20 trong 200 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên