FANDOM


Viên đạn ma thuật Viên đạn ma thuật

Tác dụng : Sử dụng nội lực để tấn công một quái vật 2 lần ở khoảng cách xa.
Kỹ năng tối đa : 20


Magic missile demonstration


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 11, mức tinh thông 15 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 12, mức tinh thông 15 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 13, mức tinh thông 20 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 10. Tấn công cơ bản : 14, mức tinh thông 20 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 11. Tấn công cơ bản : 15, mức tinh thông 25 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 11. Tấn công cơ bản : 16, mức tinh thông 25 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 11. Tấn công cơ bản : 17, mức tinh thông 30 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 18, mức tinh thông 30 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 19, mức tinh thông 35 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 13. Tấn công cơ bản : 20, mức tinh thông 35 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 13. Tấn công cơ bản : 22, mức tinh thông 40 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 24, mức tinh thông 40 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 26, mức tinh thông 45 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 15. Tấn công cơ bản : 28, mức tinh thông 45 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 15. Tấn công cơ bản : 30, mức tinh thông 50 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 32, mức tinh thông 50 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 17. Tấn công cơ bản : 34, mức tinh thông 55 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 36, mức tinh thông 55 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 19. Tấn công cơ bản : 38, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 40, mức tinh thông 60 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên