FANDOM


Xiềng xích bóng đêm - Xiềng xích bóng đêm


Tác dụng : Liệng một sợi xích có gắn lưỡi cưa vào quái vật, sát thương tối đa 6 quái vật và kéo chúng lại gần đồng thời gây choáng cho chúng.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


Dark chain demonstration


 • Cấp 1 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 41, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 1 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 42, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 1 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 43, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 1 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 44, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 1 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 45, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 1 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 46, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 1 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 47, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 1 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 48, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 1 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 49, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 1 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 50, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 1 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 51, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 1 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 52, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 1 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 53, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 1 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 54, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 1 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 55, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 1 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 56, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 2 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 57, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 2 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 58, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 2 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 59, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 2 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 60, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 2 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 21 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 61, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 2 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 22 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 62, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 2 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 23 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 63, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 2 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 24 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 64, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 2 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 25 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 65, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 2 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 26 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 66, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 2 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 27 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 67, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 2 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 28 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 68, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 2 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 29 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 69, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 2 giây, phạm vi 300 %.
 • Cấp 30 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 70, mức tinh thông 60 %. Kéo 6 quái vật lại gần và gây choáng chúng trong 2 giây, phạm vi 300 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên